top of page

Utslippstillatelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift eller lignende som ikke er tilknyttet, eller kan tilknyttes, offentlig avløpsanlegg, må du søke til kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann.

 

Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom.

Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning.

Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

 

Eier plikter å søke den kommunale forurensningsmyndigheten om tillatelse til utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende med utslipp mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Søknadsplikten gjelder så snart det er innlagt vann. Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygget og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

 

Skriftlig søknad om utslippstillatelse skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives.

  • Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kapittel 12 eller om det søkes om fritak for kravene.

  • Plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart.

  • Interesser som antas å bli berørt av etableringen, f.eks. drikkevann.

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen sammen med søknaden. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.
 

Dersom det ønskes å søke om utslipp med infiltrasjon i grunn med stedegnet løsmasser, kan kart fra NGU ( se link under) benyttes for oversikt over områder der dette kan være mulig. Merk at det i tillegg må gjøres undersøkelser på stedet ift om utslipp med infiltrasjon i grunn er mulig ift de faktiske løsmassene på stedet.

Kart løsmasser - infiltrasjon NGU


 

Lover og forskrifter:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

bottom of page